Smilacaceae


Smilax anceps


Smilax aspera

Smilax ferox