Bouvardia ternifolia
IMexique/Oaxaca (Monte Alban )
31 octobre 2007