Myrica faya Madère (Levada da Janela 350 m)
27 mai 2006