Varthemia iphionoides Jordanie (Petra) 28 octobre 2002