Filago pyramidata Crète (Agia Roumeli  - Forteresse)
23 avril 2015