Antiphiona pinnatisecta Namibie (Spitzkoppe)
9 août 2009