Hermbstaedtia spathulifolia Namibie (Twyfelfontein)
10 août 2009